informacje ogólne

Notariuszowi za sporządzenie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie.

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej może pojawić się obowiązek zapłaty przez Klientów, poza wynagrodzeniem notariusza, także podatków i opłat, wówczas notariusz pobiera:

  • opłatę sądową,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków darowizn.

Notariusz w sporządzanym dokumencie wymienia wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i opłat sądowych powołując podstawę prawną ich pobrania. 


formy płatności

Zapłata wszelkich należności związanych z dokonywaną czynnością notarialną następuje niezwłocznie po jej zakończeniu - gotówką w kasie Kancelarii.

Możliwa jest również zapłata należności przelewem - wyłącznie przed dokonaniem czynności - na rachunek bankowy Kancelarii, po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności z notariuszem.

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA
(ZWANE TAKSĄ NOTARIALNĄ)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynagrodzenie notariusza podlega powiększeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według obowiązującej w dniu dokonywania czynności notarialnej stawki, która aktualnie wynosi 23%.

OPŁATA SĄDOWA

Jeżeli w związku z dokonywaną czynnością powstaje obowiązek zapłaty przez Klienta opłaty sądowej, notariusz zobowiązany jest:- uzależnić sporządzenie aktu notarialnego i złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej od uprzedniego uiszczenia przez Klienta należnej opłaty sądowej,- obliczyć i pobrać od Klienta opłatę sądową,- przekazać pobraną opłatę sądową na rachunek właściwego sądu rejonowego.

Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej regulują art. 42-48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:


PODATKI

Notariusz pełni funkcję płatnika następujących podatków:- podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego,- podatku od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn - od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Jeżeli w związku z dokonywaną czynnością powstaje obowiązek zapłaty przez Klienta podatku, notariusz jako płatnik podatków zobowiązany jest:- uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia przez Klienta podatku,- obliczyć i pobrać od Klienta podatek,- przekazać pobrany podatek na rachunek właściwego organu podatkowego.