rodo

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej (obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Na podstawie i w trybie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych za pomocą poczty elektronicznej, wysłanych poprzez formularze kontaktowe na stronie www.notariuszlegnica.pl lub na którykolwiek z adresów e-mail umieszczonych na stronie www.notariuszlegnica.pl , jest Kancelaria Notarialna marek wypart

  1. Notariusz marek wypart (administrator danych osobowych) otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będą ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).
  4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, urzędom gmin, starostwom powiatowym, organom skarbowym i właściwym ministrom) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo o notariacie.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania, aktualizowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, w szczególności ustawą – Prawo o notariacie.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: wypart.notariusz@interia.pl
  9. Możecie Państwo, w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwrócić się ze skargą do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego.

Jest to wstępna lista, albowiem w zależności od stanu faktycznego notariusz może wymagać jeszcze innych dokumentów. W razie wątpliwości - prosimy o kontakt.

Dokumenty wymagane do sporządzenia czynności zasadniczo powinny być dostarczone do kancelarii co najmniej na jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem dokonania czynności. Wyjątkiem od tej reguły są mniej skomplikowane czynności - na przykład testament lub pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów na adres e-mail kancelarii:

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie dokumentów przewidzianych prawem: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu lub innych (w szczególnych przypadkach). Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego.

Jeśli do aktu przystępuje pełnomocnik - winien mieć przy sobie oryginał pełnomocnictwa.