Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

  • odpis aktu małżeństwa,
  • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • jeżeli przedmiotem umowy ma być konkretna nieruchomość - numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej.