rodo

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej (obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Na podstawie i w trybie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych za pomocą poczty elektronicznej, wysłanych poprzez formularze kontaktowe na stronie www.notariuszlegnica.pl lub na którykolwiek z adresów e-mail umieszczonych na stronie www.notariuszlegnica.pl , jest Kancelaria Notarialna marek wypart

 1. Notariusz marek wypart (administrator danych osobowych) otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będą ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
 2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).
 4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, urzędom gmin, starostwom powiatowym, organom skarbowym i właściwym ministrom) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo o notariacie.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania, aktualizowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, w szczególności ustawą – Prawo o notariacie.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: wypart.notariusz@interia.pl
 9. Możecie Państwo, w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwrócić się ze skargą do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • opcjonalnie: zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.