Pełnomocnictwo do sprzedaży / nabycia nieruchomości:

  • dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • dane osobowe pełnomocnika - imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
  • dane nieruchomości - najlepiej numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej.