W ramach usługi mObywatel 2.0 możesz szybko i łatwo zastrzec swój PESEL. Dzięki temu zabezpieczysz się przed skutkami kradzieży tożsamości, takimi jak wzięcie kredytu na Twoje dane.

W razie potrzeby możesz w każdej chwili cofnąć zastrzeżenie, a po 30 minutach ponownie zastrzec swój PESEL. W ten sposób będziesz stale chronić swoje dane. Zarówno zastrzeżenie numeru PESEL jak i jego cofnięcie są natychmiastowe i odbywają się w czasie rzeczywistym, nawet w nocy i dni wolne od pracy.

W aplikacji sprawdzisz również historię zastrzeżeń oraz weryfikacji statusu, a także będziesz otrzymywać powiadomienia o usłudze Zastrzeż PESEL.

Pamiętaj, że po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal możesz z niego korzystać. Zastrzeżony numer PESEL nie wpływa na:

sprawy urzędowe (np. wzięcie ślubu, zameldowanie się czy wyrobienie dokumentów),

sprawy zdrowotne (np. wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu czy wykupienie recepty),

udział w wyborach,

ważność dokumentów (np. dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy),

korzystanie z profilu zaufanego,

podróżowanie (np. przekraczanie granicy, latanie samolotem czy kupowanie biletów),

wykonywanie czynności służbowych (np. podpisywanie umów w pracy),

korzystanie z usług poczty (Poczta Polska może ubiegać się o dostęp do weryfikacji zastrzeżenia w rejestrze, ale nie ma takiego obowiązku ustawowego).

A na co wpływa zastrzeżenie numeru PESEL? Cofnij je, jeśli chcesz:

utworzyć nowy rachunek bankowy (np. konto osobiste albo oszczędnościowe),

wziąć kredyt lub pożyczkę,

kupić coś na raty,

podpisać akt notarialny dotyczący nieruchomości (np. gdy sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość),

otrzymać kopię swojej karty SIM (to ważne, bo taka kopia może pozwolić przestępcom autoryzować transakcje bankowe kodem SMS),

wypłacić w placówce bankowej większą kwotę pieniędzy (powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co 1 czerwca 2024 roku wynosi 12 726 zł). W takim przypadku cofnij zastrzeżenie przed wydaniem bankowi dyspozycji o wypłatę gotówki w tak dużej kwocie. Jeśli tego nie zrobisz, bank wstrzyma wypłatę gotówki na 12 godzin (pomimo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL w tym czasie).

Od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania rejestru PESEL. Jeśli na przykład udzielą one pożyczki mimo zastrzeżonego numeru PESEL, nie będą mogły dochodzić z tego tytułu należności.

Swój numer PESEL możesz zastrzec także przez portal www.gov.pl lub w urzędzie gminy.


Darowizna nieruchomości gruntowej (działki):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświaczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje starostwo) - uwaga: tylko w sytuacji gdy obdarowanym nie jest małżonek darczyńcy, krewni lub powinowaci w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia lub osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,