KATALOG CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności: 1) sporządza akty notarialne, 2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, 3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, 4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, 5) sporządza poświadczenia,6) spisuje protokoły, 7) sporządza protesty weksli i czeków, 8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, 10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, 12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów


MIEJSCE I CZAS DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie kancelarii notarialnej. Usługa notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Przed dokonaniem usług notarialnych należy zasięgnąć w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, jej terminu, wymaganych dokumentów oraz przygotowania projektu dokumentu.


DOKUMENTY

Dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy przedłożyć Kancelarii w oryginałach, kopiach lub skanach (osobiście lub mailowo) przed uzgodnionym terminem spotkania.
Ich wcześniejsza weryfikacja umożliwia sporządzenie projektu dokumentu. 

Każda sprawa jest indywidualna, w związku z czym po weryfikacji przedłożonych dokumentów, w tym treści księgi wieczystej, może wyniknąć konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. niezbędnych do sprostowania wpisu w księdze wieczystej lub wykazania następstwa prawnego.

W dniu dokonania czynności należy zabrać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz wszystkie wymagane dokumenty w oryginale.